, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Projekty Unijne Regionalny Program Operacyjny... Budowa marki turystycznej i...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
RPO WL 2007-2013
Budowa marki turystycznej i gospodarczej

Budowa marki turystycznej i gospodarczej

04-06-2011

 

Numer umowy RPLU.02.04.02-06-027/10-01
Beneficjent Gmina Lubartów
Wartość projektu 1 397 280,00 PLN
Dofinansowanie UE 1 178 032,00 PLN
Oś, działanie II. Infrastruktura ekonomiczna/ 2.4. Marketing gospodarczy/
Data podpisania umowy 25-10-2012
Obszar realizacji projektu

Ostrówek, Niedźwiada, Kock, Kamionka, Lubartów, Serniki

BUDOWA MARKI TURYSTYCZNEJ I GOSPODARCZEJ„KRAINA LUBARTOWSKA”

 

 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

» Tytuł projektu:Budowa marki turystycznej i gospodarczej „Kraina Lubartowska”

»  Nazwa Programu Operacyjnego:Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

»  Oś Priorytetowa: 2. Infrastruktura ekonomiczna

»   Nazwa Działania: 2.4 Marketing gospodarczy

»   Schemat: B

»  Beneficjent (lider projektu): Gmina Lubartów

»   Gminy partnerskie:Kamionka, Kock, Niedźwiada, Ostrówek, Serniki

»   Wartość projektu:1 385 920 PLN

»  Wartość kosztów kwalifikowalnych:1 385 920 PLN

»   Wartość dofinansowania (85%):1 178 032 PLN

»  Cel ogólny projektu:Promocja Województwa Lubelskiego i obszaru działania LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” poprzez kreację i promocję marki „Kraina Lubartowska”.

 

II. OPIS PROJEKTU

 

W rankingach atrakcyjności inwestycyjnej województwo lubelskie od kilku lat oceniane jako jedno z najmniej atrakcyjnych regionów w Polsce – w większości różnych notowań lokuje sięna przedostatniej lub ostatniej pozycji w kraju. Niedostateczna dostępność komunikacyjna regionu, niska chłonność rynku, zły stan infrastruktury technicznej, brak przygotowanych terenów pod inwestycje oraz słabo rozwinięta sieć usług powoduje, iż województwo w łącznej ocenie atrakcyjności inwestycyjnej klasyfikowane jest w najsłabszej grupie regionów. Jednocześnie region ten charakteryzuje się wysokiej jakości zasobami środowiskowymi oraz bogactwem
i różnorodnością dziedzictwa kulturowego. Lubelszczyzna cały czas czeka na odkrycie i efektywne wykorzystanie tych potencjałów.

 

Idea projektu wynikaz przekonania, że polityka rozwoju lokalnego jest podstawowym zadaniem samorządu gminnego. Jednakże aktualna sytuacja gospodarcza kraju
i regionu powoduje, że żadna gmina ze względu na ograniczoną ilość środków budżetowych – w szczególności dotyczy to gmin wiejskich - nie może pozwolić sobie na rozpraszanie pieniędzy na nietrafione inicjatywy.Niezbędne jest zatem ukierunkowanie ich działalności pod kątem efektywnościi celowości, a także wykorzystania lokalnych potencjałów rozwojowych, za które należy uznać środowisko oraz kulturę i dziedzictwo kulturowe.Dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów niezbędne będzie prowadzenie profesjonalnego marketingu gmin w celu podniesienia ich konkurencyjności i atrakcyjności.

 

Podstawowym zadaniem projektu jest promocja gospodarcza Województwa Lubelskiego poprzez stworzenie marki turystycznej „Kraina Lubartowska”. W jego ramach wykorzystany zostanie zestaw różnych narzędzi marketingowych, co umożliwi wykreowanie pozytywnego i adekwatnego do oczekiwań wizerunku gmin pod kątem pozyskania turystów, inwestorów i kontrahentów. Zrealizowane zostaną następujące elementy:

»   Opracowane zostaną trzy dokumenty strategiczne dotyczące wykorzystania potencjału przyrodniczego, historycznego i gospodarczego obszaru. Przygotowana zostanie również koncepcja marki „Kraina Lubartowska” oraz system identyfikacji wizualnej.

»   Zrealizowana zostanie kampania reklamowa w ramach której powstanie film przedstawiający atrakcje obszaru, przeprowadzone zostaną działania promocyjne, w tym: telewizyjna iprasowa.Opracowana zostanie również ekspozycja dotycząca Krainy Lubartowskiej, która będzie prezentowana podczas Międzynarodowych Targów Lubelskich 2012. Powstanie także prezentacja multimedialna opisująca walory turystyczne poszczególnych gmin.

»   Opracowana zostanie oferta inwestycyjna gmin wchodzących w skład Krainy Lubartowskiej, która zostanie przesłania bezpośrednio do tysiąca firm
– potencjalnych inwestorów.

»   Uruchomiony zostanie portal internetowy,w trzech wersjach językowych, który będzie kompendium wiedzy na temat Krainy Lubartowskiej.

»   Zorganizowanych zostanie sześć masowych imprez promocyjnych prezentujących walory poszczególnych gmin, spływ kajakowy i trzydniowa impreza w formie rajdu rowerowego i samochodowego. Zaplanowana została również organizacja wystaw w Pagojukai na Litwie i Lublinie, a także koncert pn. „Brzmienia Lubartowskie”.

 

Władze samorządowe gmin: Kamionka, Kock, Lubartów, Ostrówek, Niedźwiada
i Sernikizapraszają wszystkich zainteresowanych do współpracy.

Powrót do działu tematycznego Powrót