, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Ochrona środowiska Oczyszczalnia ścieków
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Oczyszczalnia ścieków
Na terenie gminy Kamionka znajduje się jedna oczyszczalnia ścieków w Kamionce. Prowadzi ona oczyszczanie ścieków wyłącznie z terenu miejscowości Kamionka. Brak dostatecznej infrastruktury technicznej uniemożliwia doprowadzenie ścieków do oczyszczalni z terenu całej gminy. Administratorem mechaniczno-biologicznej oczyszczalni jest Gmina Kamionka, opierając swoje działanie na mocy pozwolenia wodnoprawnego zezwalającego na eksploatację oczyszczalni i odprowadzanie ścieków za pośrednictwem kolektora do wód rzeki Parysówki w ilości Qd śr 50 m3/d, o maksymalnych wartościach podstawowych wskaźników zanieczyszczeń:

  • BZT5 – 30,0 g O2/m3
  • zawiesina ogólna – 50,0 g/m3
  • azot ogólny – 30,0 g N/m3
  • fosfor ogólny - 5,0 g P/m3
 
Oprócz ścieków trafiających poprzez sieć kanalizacji sanitarnej, na oczyszczalnię trafiają także ścieki dowożone transportem asenizacyjnym. W wyniku działalności oczyszczalni powstają osady ściekowe, które są unieszkodliwiane poprzez składowanie na składowisku odpadów.