, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Projekty Unijne Modernizacja oddziałów przedszkolnych...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Projekty Unijne
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

12-12-2014

 

,, Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”- projekt systemowy

Umowa nr 1381/POKL.09.01.01-06-035/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1.Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu : 136060,90 zł

Kwota dofinansowania : 136060,90 zł

Projekt ten nie wymaga dofinansowania środkami gminy. Okres realizacji projektu 01.07.2014r. do 30.06.2015r.

Zakres wsparcia udzielonego w ramach projektu systemowego obejmuje takie zadania jak:

- organizacja placu zabaw

- dostosowanie pomieszczeń

- wyposażenie

W ramach projektu zostanie wykonany i wyposażony szkolny plac zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią. Zostanie dostosowana do potrzeb dzieci i zmodernizowana toaleta dla personelu, a także dokona się zakupu odpowiedniego brakującego wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach.

Dla oddziałów przedszkolnych zostaną zakupione meble i wyposażenie, meble wypoczynkowe, wyposażenie do utrzymania czystości w pomieszczeniach, rolety okienne, meble do szatni, zabawki i pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, sprzęt ICT i audiowizualny np. laptopy, odtwarzacze DVD, tablice interaktywne z oprogramowaniem, kserokopiarki, drukarki.

Projekt systemowy realizowany jest w celu poprawy warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych oraz przygotowania ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza dzieci nieobjętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przyczynić się ma również do likwidacji barier w dostępie do edukacji przedszkolnej, a tym samym umożliwi wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym.

 

 

Powrót do działu tematycznego Powrót