, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Gospodarka Gospodarka w Gminie
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Gospodarka w Gminie
Rolnictwo

Powierzchnia gminy wynosi 11 185 ha, z tego 8 595 ha zajmują użytki rolne, 1 577 ha zajmują lasy, a 1 013 ha pozostałe grunty i nieużytki. W gminie znajduje się 8 595 ha użytków rolnych. Z tego 6 312 ha zajmują grunty orne (56,6%), pozostałe grunty zajmują sady (1,8%), łąki i pastwiska (18,6%).

Gospodarka gminy opiera się głównie na rolnictwie. Na terenie gminy znajduje się 1388 gospodarstw rolnych. Średnia powierzchnia użytków rolnych na gospodarstwo indywidualne wynosi 7 ha. Przeważają małe, bez profilu działalności, gospodarstwa rodzinne. Na terenie gminy działają również gospodarstwa specjalistyczne o następującym profilu:
  • Bydło mleczne - 3 gospodarstwa
  • Trzoda chlewna - 2 gospodarstwa
  • Sadownictwo - 5 gospodarstw
  • Agroturystyka - 1 gospodarstwo
Wiodącym kierunkiem działalności rolniczej na terenie gminy jest uprawa zbóż: żyto, pszenica, owies, pszenżyto, oraz ziemniaków. Rozwinięta jest również hodowla bydła i trzody chlewnej. 

Specyficzną działalność prowadzi Gospodarstwo Rybne mające swą siedzibę Gospodarstwo Rybne na terenie gminy, w miejscowości Samoklęski. Do niedawna była to Spółka Skarbu Państwa, obecnie Spółka z o.o. Gospodarstwo posiada 321 ha stawów rybnych, z czego 194 ha - 30 stawów w Samoklęskach, pozostałe w Lipniaku (gmina Michów) i Garbowie. Siedziba firmy mieści się w Samoklęskach.

Gospodarstwo posiada wylęgarnię, w której prowadzony jest wylęg następujących ryb:
  • ryby ciepłolubne: jaź, złota orfa, szczupak, karp,
  • ryby kolorowe: karaś, "złota rybka", karp koi,
  • sum, lin.
Przedsiębiorstwo produkuje materiał zarybieniowy, oraz ryby konsumpcyjne następujących gatunków: karp, szczupak, sum, karaś, tołpyga, lin, amur. Gospodarstwo zaopatruje w materiał zarybieniowy większość stawów w Polsce południowo-wschodniej. Pozostałe wyroby sprzedawane SA głównie na terenie województwa lubelskiego oraz w Warszawie. 

Ze względu na brak przemysłu i nie skażone środowisko a także niski poziom nawożenia mineralnego i chemizacji rolnictwa, wytworzone produkty posiadają walory zdrowej żywności i stanowią znakomity surowiec przetwórczy.

Ze względu na rozdrobnienie gospodarstw rolnych i spadku opłacalności produkcji rolnej, duża część mieszkańców szuka zatrudnienia poza rolnictwem, a i tak w gminie pozostają duże zasoby wolnej siły roboczej.
 
Przemysł

Na terenie gminy działa ponad 300 podmiotów gospodarczych. Są to głównie małe, zatrudniające nie więcej niż pięciu pracowników podmioty. Większość z nich działa na lokalnym rynku i zajmuje się handlem oraz usługami.
 
Infrastruktura techniczna

Telefonizacja
Cała gmina jest stelefonizowana ok 30 % mieszkańców ma dostę po internetu. Do sieci telefonicznej podłączonych jest 1566 abonentów. Oprócz sieci kablowej istnieją 3 stacje telefonii komórkowej: Era GSM, Plus GSM, Orange i inne.

Drogi

Na terenie gminy jest dobrze rozwinięta sieć dróg. Drogi gminne i lokalne miejskie zajmują w sumie 99 km. Działania podjęte na rzecz rozwoju infrastruktury sprawiły, że obecnie każda wieś posiada drogę o utwardzonej powierzchni. Sieć drogowa jest budowana nadal, gmina również stara się prowadzić działania zmierzające do poprawy stanu istniejących dróg.

Wodociągi

Sieć wodociągowa doprowadzona jest obecnie do Kamionki i 15 wsi. Gmina posiada 6 ujęć wodnych oraz 117 km sieci wodociągowej, do której podłączonych jest 1468 posesji.

Gazociągi

W obecnej chwili gmina nie jest podłączona do sieci gazowej. Władze gminy planują podjęcie działań w tym kierunku w najbliższym czasie.
Powrót do działu tematycznego Powrót