, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Gospodarka odpadami Wywóz nieczystości płynnych....
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Gospodarka odpadami
1

Wywóz nieczystości płynnych. Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

22-03-2023

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KAMIONKA

Szanowni Państwo. W najbliższych dniach do właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kamionka zostanie dostarczony formularz zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, ponieważ zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.), gminy obowiązane są prowadzić ewidencję:

1. zbiorników bezodpływowych (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Kamionka, których budynki nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej o wypełnienie otrzymanego formularza. Wypełnione formularze należy złożyć do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Kamionce (pok. 2A) lub do Sołtysa, w terminie 14 dni od otrzymania, najpóźniej do dnia 28 kwietnia br.

Druki formularzy dostępne są również w Urzędzie Miejskim w Kamionce (pok. 2A) lub na stronie internetowej: www.kamionka.pl: – Przydatne Linki – Gospodarka odpadami – Wywóz nieczystości płynnych. Pozyskane tą drogą druki, po wypełnieniu i podpisaniu, prosimy składać w Urzędzie Miejskim w Kamionce, u Sołtysów lub zeskanowane pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@kamionka.pl.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519) właściciele nieruchomości mają obowiązek:

1. przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

2. gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;

3. pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Ponadto zgodnie z art.6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transport nieczystości ciekłych, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników powinny to uczynić niezwłocznie. Podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Kamionka w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych są:

1.     APM-TRANS Piotr Daniewski, Siedliska 30A, 21-132 Kamionka (tel: 663824133).

2.     EKO-TRANS Sp. z o.o., Samoklęski 28, 21-132 Kamionka (tel: 81 5244561).

3.   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jarosław Milczek, Starościn 10, 21-132 Kamionka (tel: 734841003).

4.     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Parkowa 6, 21-100 Lubartów (tel: 81 8552096).

5.     TRAS-KOM Tomasz Cieniuch, ul. Leśna 12, 21-136 Firlej (tel: 667112088).

6.     Usługi Asenizacyjne Michał Goluch, Gołąb 16, 21-140 Michów (tel: 888458625).

7.     Zbigniew Marciniak, Pryszczowa Góra 9, 21-025 Niemce (tel: 508345332).

8.   Usługi Komunalne i Transportowe Stanisław Janek, Marcinów 6, 21-143 Abramów (tel: 609925176).

9.   P.H.U. Eko-Trans Cezary Kubacki, 21-143 Abramów, Wielkie 90 (tel: 81 4417306)

10. F.P.H.U. TESSA Ewa Żuk, 21-002 Jastków, Marysin ul. Ziemska 86 (tel: 601347859, 609500436).

 

 

 


DRUK DO POBRANIA:

Ikona docZgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków 2023, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [72.50 KB]

 

Burmistrz Miasta Kamionka

Powrót do działu tematycznego Powrót