, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Gospodarka odpadami Informacja w sprawie PSZOK
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Gospodarka odpadami
Informacja w sprawie PSZOK

Informacja w sprawie PSZOK

30-12-2019

W związku ze zmianą Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Gminy Kamionka z dnia 30 grudnia 2019 r.) informujemy, iż:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK) przyjmuje odpady komunalne zbierane selektywnie w zakresie obejmującym co najmniej następujące frakcje:

1.Przeterminowane leki i chemikalia,
2.Zużyte baterie i akumulatory,
3.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4.Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
5.Zużyte opony,
6.Bioodpady (w okresach poza odbiorem „u źródła”),
7.Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
8.Szkło,
9.Tworzywa sztuczne,
10.Odpady wielomateriałowe,
11.Metale,
12.Papier,
13.Odpady niebezpieczne,
14.Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek”.


Pozostałe informacje pozostają bez zmian:
Adres PSZOKu – ul. Nadrzeczna 1A, 21-132 Kamionka.
PSZOK jest czynny w każdą ostatnia sobotę miesiąca w godzinach od 8:00 do 14:00.
Kontakt tel.: 81 85 26 569Powrót do działu tematycznego Powrót