, Imieniny:
Jesteś na: Kultura Ochotnicza Straż Pożarna
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Ochotnicza Straż Pożarna
Mieszkańcy miejscowości Kamionka Franciszek Heksuła, Ignacy Komor, Stanisław Adamczyk, Andrzej Zimostrad i Franciszek Krupa na ze­braniu 4 marca 1906 roku składają podanie o zalegalizowanie w Związku Stowarzyszeń i Związków Stowarzyszenia pod nazwą "Kamionkowska Pożarna Drużyna" Działalnością swą obejmowała miejscowość Kamionka i jej okolice. Stowarzyszenie to zostało zarejestrowane w dniu 3 stycznia 1907 roku pod Nr 269. Pierwszym prezesem był Zawadzki Jan i Heksuła Franciszek, a naczelnikiem Meksuła Tomasz, natomiast zastępcą Meksuła Franciszek syn Franciszka. Przyczyną do utworzenia organizacji do walki z ogniem był wielki pożar w Ka­mionce w roku 1902. Spłoniło 147 budynków. Pierwszy sprzęt zakupiono na koszt gminy w 1903 ro­ku. Była to sikawka ręczna. Gdyby chcieć porównać działalność na naszym terenie z rozwojem organizacji na ziemiach polskich to wypada to na naszą niekorzyść bowiem Ochotnicze Straże Pożarne zaczęły intensywnie powstawać w latach 60-tych XIX wieku. Jednakże pow­stawały one i rozwijały się w poszczególnych zaborach nierównomiernie, co wynikało z odmiennych warunków politycznych. Powołane dla obrony przed ogniem, dzięki szeroko zakrojonemu programowi działania, stały się czysto siłą nocną i ostoją polskości. Uczestnicząc w różnych uroczystościach - straż pożarna występowała z emblematem narodowym w jej szeregach i pod jej sztandarem rozwijano i kształto­wano poczucie troski o dobro innych, wrażliwość i bezinteresowność działania oraz poświecenie się dla ogółu. W organizacji tkwiła wielka siła moralna polskiego strażactwa.

Obchodzona w tym roku 80 rocznica działalności organizacji pożar­niczej w Kamionce była okazją do przypomnienia i tego fragmentu dziejów straży pożarnych, stanowiących cząstkę naszej historii na­rodowej. Długoletnia aktywność społeczna straży, a zwłiszcza pro­wadzona przez nią działalność w dziedzinie patriotycznego wychowania swych członków przyniosła wyniki w okresie II wojny światowej. Strażacy czynnie uczestniczyli w ruchu oporu oraz walczyli w szeregach partyzanckich. W latach powojennych strażacy wraz z całym społeczeństwem aktywnie włączyli się w nurt odbudowy zniszczonego kraju. A oto dalszy krótki rys historyczny działalności strażackiej w Ka­mionce. Rok - 1903 - zakup sprzętu w postaci sikawki rocznej, typu pierwot­nego oraz drabin i bosaków. Sprzęt ten przeznaczono dla potrzeb ludności na wypadek pożaru. Rok 1907 - zalegalizowanie Kamionkowskiej Pożarnej Drużyny. Przy straży w Kamionce w roku 1915 założono chór prowadzony przez Wierzchonia Jana. W roku 1916 założono Ochotniczą Straż Ogniową. Otrzymała ona nowe wyposażenie w postaci hełmów i umundurowania. Pierwszym założycielem był Meksuła Franciszek jako prezes, Meksuła Tomasz - naczelnik/1916-1918 /, Meksuła Franciszek syn Franciszka /1918-1923/, W następnych latach funkcją naczelnika pełnił: Delkowski Witold - /1923-1925/, Krupa Edward - /1925-1930/, Lisek Jan jako prezes honorowy - /1930-1933/, Soszka Jan - /1930-1933/ naczelnik Ochotniczej Straży Ogniowej, Majewski Jan - /1933-1942/, Komar Paweł - /1942-1947/, Dankiewicz Wojciech - /1947-1948/, Woźniak Bolesław - /1948-1952/, Kostyła Leon - /1352-1954/, Woźniak Bolesław - /1954-1960/, Podleśny Jerzy - 1960-1966. Remiza Ochotniczej Straży Ogniowej mieściła się przy ratuszu. W roku 1934 pobudowano remizę z pustaków. W tym okresie powiększono sprzęt gaśniczy i na stanie były: wóz konny, sikawki, 2 beczkowozy, bosaki, topory. W roku 1941 Ochotniczą Straż Ogniową przemianowano na Ochotniczą Straż Pożarną i w tym to roku OSP otrzymała motopompy M-200 oraz sy­renę. W roku 1953 przydzielono syrenę mechaniczną. W roku 1955 Komenda Powiatowa zamieniła motopompę na nową typ M-800 Leopolia. W roku 1957 zakupiono 13 kompletów ubrań. Rok 1959 to zakup dokonany przez Gromadzką Radę Narodową. Był to sa­mochód Dodga 3/4 I. Pierwsza syrena elektryczna została zainstalowana w 1960 roku z przy­działu Komendy Powiatowej. W roku 1963 w kwietniu Komenda wojewódzka przekazała OSP samochód GBM Star 20. Uzupełniono wtedy również umundurowanie w ilości 16 kompletów. Kapitalny remont starej strażnicy rozpoczęto w roku 1964. W tym czasie jednostka otrzymała drugą motopompę. Funkcją prezesów w różnych okresach działalności pełnili: Wojciechowski Henryk od roku 1944 Brzozowski Jan, Skrzypiec Marceli, Wojtysiak Józef Zadurska Celina, Jankowski Bogdan, Kołodyński Marian od roku 198O. W roku 1933 przy Ochotniczej Straży Ogniowej utworzono drużynę kobiecą tzw. "Samarytanki", która zdobyła pierwsze miejsce w zawo­dach w Firleju.

W latach 1965-1972 bardzo aktywnie działała drużyna kobieca. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza powstała w oparciu o młodzież Szko­ły Podstawowej w Kamionce w 1966 roku i istnieje do chwili obecnej. Drużyny Młodzieżowe dziewcząt i chłopców osiągały bardzo dobre wyniki na zawodach rejonowych i wojewódzkich. W roku 1978 Młodzieżo­wa Drużyna Pożarnicza chłopców zajęła II miejsce w zawodach Chorągwianych w Kazimierzu nad Wisłą. Przez cały czas ich działalności opiekę sprawował nad nią Marian Kołodyński. Bardzo dobrze układała się współpraca z jednostkami administracji państwowej, GS, Kółkiem Rolniczym, KGW, Szkołą Podstawową i innymi organizacjami i instytu­cjami działającymi na terenie Kamionki.
Jednostka w chwili obecnej dysponuje nowoczesnym sprzętem gaśniczym i wyposażeniem towarzyszącym. Należy sądzić, że obecni członkowie OSP będą godnymi spadkobiercami dobrych trady­cji jednostki od początku jej istnienia.
Powrót do działu tematycznego Powrót