, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Ochrona środowiska Informacja z dn. 17.02.2011 o...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Ochrona środowiska
Informacja z dn. 17.02.2011 o odstąpieniu

Informacja z dn. 17.02.2011 o odstąpieniu

17-02-2011

od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 Nr Oś. 7624/4/2011
Kamionka dnia 17.02.2011 roku
 
 
Informacja
o odstąpieniu od przeprowadzania
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 
 
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) Wójt Gminy Kamionka odstępuje od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. 
„ Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kamionka na lata 2077 – 2032 ”
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 46 pkt 2 ww. ustawy przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa , rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji , wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie art. 48 ww. ustawy organ opracowujący projekty dokumentów, o których mowa w art. 46 pkt 1 i 2 może, po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna , że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przypadku dokumentów, o których mowa w art. 46 pkt 2, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

W myśl art. 46 pkt 3 ww. ustawy przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają miedzy innymi projekty polityk, strategii planów lub programów innych niż wymienione w pkt. 1 i 2, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar NATURA 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszary NATURA 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.

Przygotowane zmiany w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kamionka na lata 2007 – 2032 przyjętym przez Radę Gminy Kamionka Uchwala Nr XV/76/2008 z dnia 20 lutego 2008 roku stanowią niewielkie modyfikacje polegające na wprowadzeniu załączników, a mianowicie :

- Załącznik Nr 1 Harmonogram rzeczowy na lata 2011 – 2032
- Załącznik Nr 2 Wzór oceny i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest.
- Załącznik Nr 3 Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich
wykorzystania.
- Załącznik Nr 4 Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest których
wykorzystywanie zostało zakończone.
Ustalając czy dla przedmiotowego dokumentu konieczne jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organ zgodnie z art. 49 ww. ustawy uwzględnił także następujące uwarunkowania:
1) charakter działań przewidzianych w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kamionka na lata 2007 – 2032 , a w szczególności
a) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach,
b) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska ,
2) rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko , a w szczególności :
a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność
oddziaływań,
b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub trans granicznych,
c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska.
Uwzględnione również zostały opinie :
1) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie – pismo Nr WOOŚ. 410. 33. 2011. KKO z dnia 03 lutego 2011 roku o wyrażeniu zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kamionka na lata 2007 – 2032.
2) Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie - pismo Nr DNS-NZ 700.21.2011 z dnia 4 lutego 2011 roku również wyrażającego zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ww. dokumentu.
W opracowanym Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kamionka na lata 2007 – 2032 przedstawiony został system gospodarki odpadami zawierającymi azbest. Odpady te będą usuwane przez wyspecjalizowane firmy, będą w sposób bezpieczny dla środowiska oraz zdrowia mieszkańców zabezpieczone , a następnie przetransportowane oraz poddane unieszkodliwieniu na specjalnie do tego celu przygotowanych składowiskach.
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kamionka na lata 2007 – 2032 wyznacza ramy dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko a jego realizacja nie będzie znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000
w związku z czym nie ma zastosowania art. 46 pkt 2 i 3 oraz art. 48 ww. ustawy dotyczący konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu – Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kamionka na lata 2007 – 2011 zamieszcza się zgodnie z art. 48 ust. 4 na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kamionka oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Kamionka.

 

Z up. Wójta Gminy
inż. Wanda Gębal
Sekretarz Gminy

Otrzymuje:

1). Regionalna Dyrekcja

Ochrony Środowiska

20-143 Lublin

ul. Magnoliowa 4

2). Lubelski Państwowy Wojewódzki

Inspektora Sanitarny

20-708 Lublin

ul. Pielęgniarek 6

 

 

 

 

 

 

Powrót do działu tematycznego Powrót