, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Ochrona środowiska Wniosek z dn. 9.05.2011 r. do...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Ochrona środowiska
Wniosek z dn. 9.05.2011 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

Wniosek z dn. 9.05.2011 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

09-05-2011

o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Kamionka, 09.05.2011 r.

Nr Oś. 6220/6/2011

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
20-143 Lublin
ul. Magnoliowa 4

 

WNIOSEK

Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm. ) Wójt Gminy w Kamionce uprzejmie prosi o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, konieczności i zakresu sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko planowanego przez firmę„ BG Racing ” Bartosz Górny Wola Skromowska 139, 21-150 Kock przedsięwzięcia polegającego na: Kopalnia Kruszywa naturalnego „ Zofian ” zlokalizowanego na działkach oznaczonych numerami: 350 i 351 w obrębie geodezyjnym 21 Zofian.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt 40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząca oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz.1397 ).
 

 

 

W załączeniu przesyłam:

1. Wniosek „BG Racing

Bartosz Górny

Wola Skromowska 139

2. Karty informacyjne przedsięwzięcia

3. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Kamionka

4. Kopie map ewidencyjnych obejmujących przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

 

Do wiadomości:

1. Wnioskodawca

2. Strona internetowa Gminy Kamionka

www.kamionka.eurzad.eu

3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamionka

4. Sołtys wsi Zofian

Pan Dariusz Dec

5. Pan Andrzej Jan Turowski

zam. Zofian

6. Pan Leszek Roman Janek

zam. Zofian

7. Pani Edyta Muzyka

zam. Lublin

8. Pan Tomasz Pytka

zam. Przybysławice

9. Pan Dariusz Pytka

zam. Starościn 29

10.Pan Dariusz Dec

zam. Zofian 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do działu tematycznego Powrót