, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Ochrona środowiska Nowy system gospodarowania odpadami...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Ochrona środowiska
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi  na terenie Gminy Kamionka

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kamionka

21-04-2013

Przystępując do Unii Europejskiej Polska przyjęła obowiązek dostosowania krajowego systemu przepisów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi do norm obowiązujących w krajach członkowskich. Celem tej zmiany jest poprawa stanu środowiska - wyeliminowanie „dzikich wysypisk” , przekazanie gminom pełnej odpowiedzialności za odpady komunalne, ustalenie stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów, a także wdrożenie unijnych dyrektyw odpadowych i odroczenie unijnych kar za niedopełnienie ich założeń.
W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).
Od tego dnia gminy mają 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami na swoim terenie. Od 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości – objęci nowym systemem – nie będą mogli zawierać już indywidualnych umów na odbieranie odpadów komunalnych z terenu ich nieruchomości z przedsiębiorstwami. Odpady („z urzędu”) będzie odbierać od nich gmina. W zamian właściciele zostaną administracyjnie zobowiązani do pozbywania się odpadów (segregowanie i umieszczanie w pojemnikach) oraz ponoszenia opłat na rzecz gminy.
Istotną informacją dla wszystkich mieszkańców jest fakt, że będą zobligowani do rozwiązania z przedsiębiorcą obecnie obowiązującej ich umowy na odbiór i utylizację odpadów komunalnych w chwili uruchomienia nowego systemu, nie później jednak niż do 30 czerwca 2013 roku.

Nowe zadania gmin wynikające z ustawy:
1) utrzymanie czystości i porządku należy do obowiązkowych
zadań własnych gminy, która
w pełni sprawuje władztwo nad odpadami;
2) systemem gospodarki odpadami muszą być objęci wszyscy mieszkańcy, dotyczy to zarówno
nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych a wytwarzających odpady (szkoły, instytucje,
zakłady);
3)  gminy ustalają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujących co najmniej takie
frakcje odpadów jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,
baterie, przeterminowane leki oraz odpady ulegające biodegradacji – w tym odpady zielone;
4) tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów i wskazują mieszkańcom miejsce ich usytuowania, godziny w których są otwarte i jakie frakcje odpadów będą w nich przyjmowane;
5) zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu oraz ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania na składowiskach;
6) gmina nadzoruje system gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom,  wyłonionych w drodze przetargu, odbierających odpady;
7) prowadzenie zadań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami a w szczególności selektywnego ich zbierania;
8) dokonują corocznej analizy stanu gospodarki komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie właściwego ich zagospodarowania.

Według harmonogramu systemem wdrażania nowych przepisów powinien przebiegać w następujący sposób:
1 stycznia 2012 r. – zaczyna działać rejestr działalności regulowanej. Gmina od tego czasu nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
31 kwietnia 2012 r. – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości złożyli pierwsze sprawozdania kwartalne.
30 czerwca 2012 r. – sejmik województwa uchwalił aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w którym zostały określone min. regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadami (gmina Kamionka wchodzi w skład Regionu Centralnego), nowy WPGO wszedł w życie z dniem 31 lipca 2012 roku.
do 1 stycznia 2013 r.
– każda gmina zobowiązana jest podjąć następujące uchwały obowiązkowe (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):
• uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (art. 4 ustawy),
• uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty (art. 6k ustawy), uchwała określa niższe stawki opłaty dla osób, które będą segregowały odpady (art. 6k ust. 3 ustawy),
• uchwała dotycząca terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6l ustawy),
• uchwała dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji (art. 6n ust. 1),
• uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilości odpadów komunalnych, częstotliwości i sposobu świadczenia usług (art. 6r ust. 3 ustawy).

Pozostałe uchwały jakie należy przyjąć do dnia 30 czerwca 2013 r. przez gminę (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):
• uchwała w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (art. 7 ust. 3a ustawy) –  uchwała obowiązkowa,
• uchwała w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych (art. 6 ust.2) – uchwała obowiązkowa,
• uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (art. 6c ust. 2) – uchwała nieobowiązkowa,
• uchwała w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wysokości cen za te usługi (art. 6r ust. 4) -  uchwała nieobowiązkowa,
• uchwała w sprawie innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych (art. 6 ust. 1a) -  uchwała nieobowiązkowa.

1 lipca 2013 r.
– nowy system zaczyna funkcjonować – uchwały Rady Gminy wchodzą w życie, gmina zaczyna pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewnia i w zamian zapewnia świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryją koszty funkcjonowania systemu, czyli koszty:
- odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej systemu.

Opłata ta będzie odzwierciedlała realny koszt zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kamionka. Rada Gminy Kamionka w dniu 20 grudnia 2012 roku przyjęła następujące uchwały:
• uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamionka”,
• uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
• uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
• uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilości odpadów komunalnych, częstotliwości i sposobu
świadczenia usług.

Ww. uchwały podlegają ocenie nadzoru Wojewody Lubelskiego, a następnie zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
W starym systemie gminom trudno było utrzymać kontrolę na śmieciami. Problemem są wciąż „dzikie wysypiska śmieci” czy spalanie odpadów w domowych instalacjach. Nowy ład prawny pozwoli skutecznie zapanować gminom nad strumieniem odpadów powstałym na ich terenie. Po prostu nikomu nie będzie opłacało się pozbywać śmieci w sposób nielegalny, gdyż za ich gospodarowanie będziemy płacili wszyscy. Zmiany te nie będą błyskawiczne. Poprawę odczujemy w perspektywie kilku lat.

Powrót do działu tematycznego Powrót