, Imieniny:
Jesteś na: LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI w... LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI w...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
modeLOWE II Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji
Logo 	modeLOWE II Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji

LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI w Gminie Kamionka

03-12-2020

Gmina Kamionka otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację ,,OIC Poland” w Lublinie. Projekt: modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logotypy Unijne

Liderem projektu jest Gmina Kamionka, która powołuje Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji na bazie i z wykorzystaniem potencja partnerów: Zespołu Szkól im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Kamionce i Szkoły Podstawowej im. Orła Białego z siedzibą w Samoklęskach.

Celem głównym LOWE jest aktywizacja dorosłych osób ze społeczności lokalnej na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla nieformalnego uczenia się przez całe życie niezbędnych na rynku pracy, a także dla rozwoju osobistego i społecznego.

Celem LOWE w Gminie Kamionka jest:

 • wykorzystanie potencjału szkół i środowisk lokalnych do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych – mieszkańców Gminy Kamionka, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym kompetencji wychowawczych, społecznych, osobistych, a także tych potrzebnych na rynku pracy, jak również rozwijania metod i narzędzi pracy kadry nauczycielskiej szkół z osobami dorosłymi, w szczególności będą to osoby:

  • mające utrudniony dostęp do form edukacji dla osób dorosłych,

  • mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji,

  • dorosłe związane z rolnictwem,

  • dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne,

  • dorosłe podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny,

  • dorosłe w wieku powyżej 25r.ż.,

  • pracujące, które chciałyby podnieść swoje kompetencje kluczowe.

 

Grupa docelowa (uczestnicy) LOWE:

 • w ramach wdrażania modelu LOWE w Gminie Kamiona grupę docelową stanowić będą osoby dorosłe – mieszkańcy gminy (200 osób), w tym rodzice, dziadkowie i opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny.

Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy naszej Gminy będą mogli bezpłatnie podnosić swoje umiejętności i kompetencje.

Rozwinięte w ramach oferty LOWE kompetencje kluczowe można wykorzystać, między innymi w poszukiwaniu ofert pracy lub zmiany pracy, poprawie swojego statusu w pracy, przekonywaniu do siebie pracodawców i współpracowników, załatwianiu spraw urzędowych, nawiązywaniu nowych kontaktów społecznych, wchodzeniu w nowe wzory małej przedsiębiorczości, uczestniczeniu w grupach społecznych, poprawianiu relacji w rodzinie  i w otwieraniu wielu innych ścieżek.

Szkolenia organizowane będą w trakcie tygodnia lub w weekendy. 

W ramach powyższego projektu będą realizowane m.in. działania w zakresie:

 • rozwijania umiejętności porozumiewania się w języku obcym w formie warsztatów z języka francuskiego lub angielskiego;

 • rozwijania kompetencji informatycznych w formie zajęć z obsługi komputera oraz korzystania z usług internetowych;

 • rozwijania świadomości i ekspresji kulturalnej w formie warsztatów tanecznych; warsztatów emisyjno-wokalnych i rękodzieła;

 • rozwijania inicjatywności i przedsiębiorczości – warsztaty z zakresu technik sprzedaży i reklamy; warsztaty kulinarne;

 • rozwijania umiejętności uczenia się oraz kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez udział w zajęciach sportowych;

 • rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich w formie warsztatów dla rodziców; warsztaty jak radzić sobie z negatywnymi emocjami i stresem;Skontaktuj się z biurem LOWE już dzisiaj
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce
ul. Lubartowska 1
21-132 Kamionka


Adres e-mail: lowe@kamionka.pl


Plik do pobrania: 
 
 

 

 

Powrót do działu tematycznego Powrót