, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Wybory samorządowe 2018 Informacja Urzędnika Wyborczego o...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Wybory samorządowe 2018
Informacja Urzędnika Wyborczego o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych w gminie Kamionka

Informacja Urzędnika Wyborczego o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych w gminie Kamionka

18-09-2018

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzania głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie działających na terenie gminy Kamionka są przyjmowane w Urzędzie Gminy Kamionka ul. Lubartowska 1, do dnia 21 września 2018 r., w godzinach pracy urzędu (pn. 7.30 – 15.30).

Wzory formularzy zgłoszeniowych stanowią załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzania głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rag gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dodatkowe informacje:

 1. Prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, na całym obszarze działania komitetu, lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która:
 • jest obywatelem polskim,
 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat,
 • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
  1. Kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:
 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat,
 • nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
 1. Kandydatem do składu komisji działającej na terenie gminy Kamionka może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa Lubelskiego i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.
 2. Kandydatem do składu w komisji nie może być m.in.: kandydat w wyborach, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, mąż zaufania, obserwator społeczny oraz osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach: małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego albo osobą pozostającą z nim w stosunku przysposobienia.
 3. Wszelkie informacje można uzyskać pod. Nr telefonu 81 8526566
Powrót do działu tematycznego Powrót