, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Początek kampanii...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Początek kampanii informacyjno-promocyjnej "Wspólnie o odzyskanie praw miejskich dla Kamionki".

Początek kampanii informacyjno-promocyjnej "Wspólnie o odzyskanie praw miejskich dla Kamionki".

04-02-2020

Najczęściej zadawane pytania i wątpliwości wymagające wyjaśnienia mieszkańcom w zakresie nadania statusu miasta.

1. Czy wzrosną podatki od nieruchomości?

Nie. Wysokość podatków ustala samorząd bez względu na status miejscowości.

2. Czy wzrośnie podatek rolny?

Nie. Opodatkowaniu podlegają grunty mające w ewidencji gruntów status użytku rolnego niezależnie od tego, czy są położone na terenie miasta czy wsi.

3. Czy wzrosną opłaty za wodę, śmieci, przedszkole, czy inne opłaty lokalne?

Wysokość opłat ustala Rada Gminy niezależnie od statusu miejscowości.

4. Czy nauczycie stracą dodatek wiejski?

Nie. Nauczyciele nie stracą dodatków – dodatek wiejski należy się nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców.

5. Co z subwencją oświatową?

Nie zmienią się zasady udzielania subwencji oświatowej, gdyż w obecnie obowiązującym stanie prawnym wysokość subwencji oświatowej określona jest na jednakowym poziomie na terenach wiejskich i miastach do 5 tys. mieszkańców.

6. Co ze stypendiami szkolnymi dla uczniów?

Przepisy nie uzależniają przyznania stypendium od tego czy uczeń mieszka na terenie miasta czy wsi.

7. Czy nastąpi likwidacja dopłat rolniczych?

Nie. Rolnik otrzymuje dopłaty niezależnie od tego czy jego gospodarstwo znajduje się na terenie miasta czy wsi.

8. Jaki będzie dostęp samorządu do funduszy z UE?

W przypadku uzyskania statusu miasta zwiększy się możliwość ubiegania o środki  zewnętrzne, przeznaczone zarówno dla miejscowości o statusie wsi jak i miasta. Kamionka, jako miasto, zachowa w tym przypadku również wszystkie prawa gminy wiejskiej, zwiększając wachlarz swoich możliwości w tym zakresie. Będziemy gminą wiejsko-miejską.

9. Czy będzie potrzebna wymiana dowodów osobistych?

Nie. Zmiana nazwy organu wydającego dowód nie powoduje konieczności wymiany dotychczasowych dokumentów.

10. Czy będą potrzebne nowe wybory?

Nie. W związku z uzyskaniem statusu miasta nie przeprowadza się przedterminowych wyborów organu gminy. Nie zmienia się także liczba radnych.

11. Jakie będą koszty w związku z nadaniem statusu miasta?

Pojawią się jedynie koszty związane ze zmianą szyldów i pieczątek w Urzędzie Gminy.

12. Czy pojawią się obostrzenia związane przemieszczaniem sprzętu rolniczego na terenie miasta?

Nie. Na terenie miasta nie powstaną żadne ograniczenia. Kwestie te regulują przepisy ogólnie obowiązujące które nie zobowiązują do wprowadzania jakichkolwiek obostrzeń z tytułu uzyskania praw miejskich.

13. Czy pojawią się obostrzenia w zakresie przemieszczania zwierząt hodowlanych po ulicach miasta?

Nie. Kwestie te reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym, która to w artykule 35, 36 i 37 reguluje sprawy związane z pędzeniem żywych zwierząt po drogach publicznych. Przepisy te jednakowo regulują sposób zachowania się na drodze niezależnie od tego czy znajduje się w obrębie wsi czy miasta.

14. Czy wzrośnie wynagrodzenie wójta który stanie się burmistrzem?

Wysokość wynagrodzenia Wójta czy Burmistrza ustala Rada Gminy niezależnie od statusu miejscowości.

 

Mieszkańcy Gminy Kamionka

W dniu 27 stycznia 2020 roku, Radni Rady Gminy Kamionka podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, w przedmiocie odzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamionka.
Powstanie miasta Kamionki datuje się na lata po 1450 roku, o czym świadczy dokument z 1458 roku, który nazywa Kamionkę miastem - oppidum. Przywilej lokacyjny nie zachował się, ale wiadomo, że była lokowana na 8 łanach, czyli ok. 207 ha. Gdyby Kamionka zachowała prawa miejskie byłaby najstarszym miastem w powiecie lubartowskim wraz z miastem Kock (1417) i obok miasta Parczewa (1401) i Łukowa (1466), należałaby do najstarszych miast w północnej części historycznej ziemi lubelskiej. Księgi miasta Kamionki są najstarszymi po lubelskich zachowanymi w województwie lubelskim.
Zabudowa Kamionki wskazuje na to, że lokowana była na prawach magdeburskich, świadectwem tego jest rynek oparty na polu kwadratu o wymiarach 100 na 100 metrów, wraz z równomiernie usytuowanymi ulicami po dwie z każdego narożnika rynku. Na przestrzeni wieków w mieście funkcjonowała władza lokalna na czele na przemian z wójtem i burmistrzem oraz rada miejska. W mieście pracowało kilkudziesięciu rzemieślników, funkcjonowały gorzelnia oraz piekarnie. Kamionka posiadała własny sąd, który nie tylko rozstrzygał sporne sprawy ale i prowadził zachowane do dziś własne księgi sądowe już od roku 1484.
Rozwojowi historycznemu miastu Kamionka sprzyjały przywileje przyznawane mu przez Królów Polski: Kazimierza Jagielończyka z 1469 roku, ustalając, m. in. jarmark, w dzień św. Apostołów Piotra  i Pawła oraz przywilej Zygmunta Starego z roku 1539 zwalniający miasto z opłat od gorzelni i opłaty mostowej. Szczyty rozwoju miasta przypadają na rok 1626 kiedy to miasto Kamionka odprowadzało podatek od domów tzw. „szos” , co ciekawe - większy niż ówczesny Lewartów.
Dramatycznym wydarzeniem dla losów Kamionki stało się powstanie styczniowe 1863 roku, podczas którego mieszczanie zbrojnie przeciwstawili się wojskom rosyjskim, dodatkowo zerwali z magistratu herb Królestwa oraz portrety cara. Ostatecznie powstańcy ponieśli klęskę. Za wyjątkowo aktywny udział w działalność powstańczą wielu mieszczan i chłopów zostało zesłanych w głąb Rosji, a miasto zdegradowane do rangi osady. Po ponad 400 letnim okresie istnienia jako miasto, Kamionka utraciła prawa miejskie.
Dlatego przywrócenie jej praw jest konieczne ze względu na wyżej wymienione zasługi poniesione dla Polski, bowiem ich utrata spowodowana była patriotycznym zrywem mieszkańców. Decyzja o wszczęciu procedury przywrócenia praw miejskich będzie swoistym hołdem oddanym naszym przodkom i przywróceniem stanu prawnego mieszkańcom Miasta i Gminy Kamionka zniekształconego przez zaborcę.
Od 11 lutego do 16 marca 2020 roku, na terenie Gminy Kamionka przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w formie list poparcia, mające na celu poznanie opinii mieszkańców gminy w przedmiocie przywrócenia praw miejskich dla miejscowości Kamionka.
W imieniu Samorządu Gminy Kamionka zwracamy się zatem do Naszych mieszkańców o dostrzeżenie szansy dynamiczniejszego rozwoju Gminy Kamionka i o poparcie tej historycznej inicjatywy.
 

Z wyrazami szacunku

Karol Ługowski  - Wójt Gminy Kamionka   

Ewa Grymuza - Przewodnicząca Rady Gminy Kamionka

 

 

 

Rusza kampania informacyjno-promocyjna "Wspólnie o odzyskanie praw miejskich dla Kamionki".

W jej trakcie Nasi Mieszkańcy otrzymają  szereg ciekawostek historycznych dotyczących Kamionki oraz informacji rozwiewających wątpliwości do co samego procesu, jak i skutków zmiany statusu miejscowości Kamionka.

Na początek przedkładamy dokument w postaci Uchwały Rady Gminy, jako oficjalnie początkujący cały proces ubiegania się o przywrócenie statusu miasta dla Kamionki.

Ponadto zamieszczamy komunikat Wójta gminy Kamionka oraz Przewodniczącej Rady Gminy Kamionka, przedstawiający krótki rys historyczny i informację o planowanych konsultacjach społecznych.

 

 

 

Powrót do działu tematycznego Powrót