, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności XVI Sesja Rady Gminy Kamionka
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
XVI Sesja Rady Gminy Kamionka

XVI Sesja Rady Gminy Kamionka

17-08-2016

Z A W I A D O M I E N I E

                        Informuję, że w dniu 24 sierpnia 2016 r.  ( środa  ) o godz. 10:00 w sali Nr 13 Urzędu Gminy w Kamionce odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej.

                                             Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Informacja Wójta o działaniach w okresie między sesjami.

5. Interpelacje oraz zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

b) zmian w budżecie gminy na 2016 rok,

c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości niezbudowanej, położonej w Kamionce gm. Kamionka,

d) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin,

e) uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamionka”,

f) przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L (Lubartów-Kamionka-Kierzkówka- do drogi wojewódzkiej nr 809) – Etap VII” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

g) wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVII/235/2014 Rady Gminy Kamionka z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kamionka na lata 2014-2020 oraz uchwały Nr XXIII/139/2009 z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Kamionka na lata 2009-2020.”

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski.

9.Zakończenie posiedzenia.

                                                                                                                                                          

                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              (-)   Sławomir  Struski

 

Powrót do działu tematycznego Powrót