, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności XII sesja Rady Gminy Kamionka VIII...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
XII sesja Rady Gminy Kamionka VIII kadencji samorządowej

XII sesja Rady Gminy Kamionka VIII kadencji samorządowej

12-11-2019

Kamionka, 12 listopada 2019 roku
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Informuję, że w dniu 19 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 10 00  w Sali Nr 13 Urzędu Gminy
Kamionka odbędzie się XII sesja Rady Gminy Kamionka VIII kadencji samorządowej.
 
Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z sesji nr X z dnia 10 września 2019 r.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji nr XI z dnia 9 października 2019 r.
5.  Informacja Wójta o działaniach w okresie między sesjami.  
6.  Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Kamionce.
7.  Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  szczegółowych  warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  
z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi,  oraz  szczegółowych  warunków  częściowego  lub  całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
8.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy
Kamionka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020.
9.  Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  samorządowych  jednostek
budżetowych,  które  gromadzą  dochody  na  wydzielonym  rachunku,  źródeł  tych
dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych
dochodów  i  wydatków  nimi  finansowanych,  dokonywania  zmian  w  tym  planie  
i ich zatwierdzania.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały w sprawie wyboru metody
ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia
wysokości tej opłaty.
11. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  uchwały  w  sprawie  określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów  
w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  uchwały  w  sprawie  uchwalenia
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamionka”. 13. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcia  umowy
najmu części nieruchomości.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Kamionka w latach 2019-2032”.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kamionka w roku 2020.
16. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  obniżenia  średniej  ceny  skupu  żyta
przyjmowanej  do  obliczenia  podatku  rolnego  na  terenie  gminy  Kamionka  
w 2020 roku.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna
przyjmowanej  do  obliczenia  podatku  leśnego  na  terenie  gminy  Kamionka  
w 2020 roku.
18. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  rocznych  stawek
podatku  od  środków  transportowych  obowiązujących  na  terenie  gminy  Kamionka  
na 2020 rok.
19. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XXXVIII/249/2018
Rady  Gminy  Kamionka  z  dnia  8  listopada  2018  roku  w  sprawie  wprowadzenia
zwolnień w podatku rolnym.  
20. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  wieloletniej  prognozie
finansowej.  
21. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  uchwale  budżetowej  
na 2019 rok.
22. Wolne wnioski i zapytania.
23. Zakończenie posiedzenia.  
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
       (-) Ewa Grymuza
 
Powrót do działu tematycznego Powrót