, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności XII sesja Rady Gminy Kamionka VIII...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XII sesja Rady Gminy Kamionka VIII kadencji samorządowej

12-11-2019

Kamionka, 12 listopada 2019 roku
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Informuję, że w dniu 19 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 10 00  w Sali Nr 13 Urzędu Gminy
Kamionka odbędzie się XII sesja Rady Gminy Kamionka VIII kadencji samorządowej.
 
Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z sesji nr X z dnia 10 września 2019 r.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji nr XI z dnia 9 października 2019 r.
5.  Informacja Wójta o działaniach w okresie między sesjami.  
6.  Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Kamionce.
7.  Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  szczegółowych  warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  
z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi,  oraz  szczegółowych  warunków  częściowego  lub  całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
8.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy
Kamionka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020.
9.  Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  samorządowych  jednostek
budżetowych,  które  gromadzą  dochody  na  wydzielonym  rachunku,  źródeł  tych
dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych
dochodów  i  wydatków  nimi  finansowanych,  dokonywania  zmian  w  tym  planie  
i ich zatwierdzania.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały w sprawie wyboru metody
ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia
wysokości tej opłaty.
11. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  uchwały  w  sprawie  określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów  
w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  uchwały  w  sprawie  uchwalenia
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamionka”. 13. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcia  umowy
najmu części nieruchomości.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Kamionka w latach 2019-2032”.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kamionka w roku 2020.
16. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  obniżenia  średniej  ceny  skupu  żyta
przyjmowanej  do  obliczenia  podatku  rolnego  na  terenie  gminy  Kamionka  
w 2020 roku.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna
przyjmowanej  do  obliczenia  podatku  leśnego  na  terenie  gminy  Kamionka  
w 2020 roku.
18. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  rocznych  stawek
podatku  od  środków  transportowych  obowiązujących  na  terenie  gminy  Kamionka  
na 2020 rok.
19. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XXXVIII/249/2018
Rady  Gminy  Kamionka  z  dnia  8  listopada  2018  roku  w  sprawie  wprowadzenia
zwolnień w podatku rolnym.  
20. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  wieloletniej  prognozie
finansowej.  
21. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  uchwale  budżetowej  
na 2019 rok.
22. Wolne wnioski i zapytania.
23. Zakończenie posiedzenia.  
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
       (-) Ewa Grymuza
 
Powrót