, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY

17-12-2015

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

                        Informuję, że w dniu 30 grudnia 2015 r.  ( środa  ) o godz. 10:00  

w sali Nr 13 Urzędu Gminyw Kamionce odbędzie się X Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej.

 

                                             Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta o działaniach w okresie między sesjami.
  5. Interpelacje oraz zapytania radnych.
  6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

 

a)    zmiany uchwały Nr IX/45/2015 Rady Gminy Kamionka z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy kamionka na rok 2016,

b)    zmian w prognozie finansowej na 2015 rok,

c)    zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,

d)    prognozy finansowej na 2016 rok,

e)    uchwały budżetowej na 2016 rok,

f)     zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,

g)    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

h)   zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Urząd Gminy Kamionka,

i)     zmiany uchwały Nr IX/33/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kamionka,

j)      wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk  i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Kamionka

k)    wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVII/235/2014 rady Gminy Kamionka z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kamionka na lata 2014-2020 oraz uchwały Nr XXIII/139/2009 z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Kamionka na lata 2009- 2020.”

l)     powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej statutu

m)  przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2016 rok

 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 8. Wolne wnioski

 9. Zakończenie posiedzenia


Przewodniczący Rady
(-)  Sławomir Struski
Powrót do działu tematycznego Powrót