, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności IX Sesja Rady Gminy Kamionka VII...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
 IX Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej.

IX Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej.

27-10-2015

Z A W I A D O M I E N I E
 
                        Informuję, że w dniu 3 listopada 2015 r.  ( wtorek  ) o godz. 10,00   
w  sali  Nr  13  Urzędu  Gminy  w  Kamionce  odbędzie  się  IX  Sesja  Rady  Gminy
Kamionka VII kadencji samorządowej.

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji.  
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Informacja Wójta o działaniach w okresie między sesjami.
5.  Interpelacje oraz zapytania radnych.
6.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
     a)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących
     na terenie gminy Kamiona na rok 2016,
     b)  obniżenia średniej  ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku
     rolnego na 2016 rok,
     c)  obniżenia  średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia
     podatku leśnego na 2016 rok,
     d)  określenia  wzorów  deklaracji  i  informacji  podatkowych  w  zakresie
     podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
     e)  określenia  wysokości  rocznych  stawek  podatku  od  środków
     transportowych  obowiązujących  na  terenie  gminy  Kamionka  na  rok 2016,
     f)  wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz
     terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w
     drodze inkasa,
     g)  nadania  nazwy  ulicy  położonej  w  granicach  administracyjnych  obrębu
     geodezyjnego 10 – Kamionka,
     h)  określenia  wstępnej  lokalizacji  przystanku  autobusowego  przy  drodze
     powiatowej nr 1548 L w miejscowości Starościn,
     i)  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  najmu  nieruchomości
     stanowiącej własność Gminy Kamionka na okres 3 lat.
     j)  wprowadzenia  zmian  do  uchwały  Nr  XXXVII/235/2014  Rady  Gminy
     Kamionka z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego
    Planu Inwestycyjnego Gminy Kamionka na lata 2014-2020 oraz uchwały
    Nr  XXIII/139/2009  z  dnia  28  stycznia  2009  r.  w  sprawie  uchwalenia
    „Strategii Rozwoju Gminy Kamionka na lata 2009-2020.”
     k)  przystąpienia  do  wspólnej  realizacji  projektu  pn.  „Przebudowa  drogi
     powiatowej  nr  1528  L  (od  drogi  gminnej  Lubartów  (Słowackiego)  –
     Kamionka – Kierzkówka – do drogi wojewódzkiej nr 809) – Etap VI” na
     odcinku od granicy z gminą Lubartów do początku ogrodzenia Muzeum
     Zamoyskich w Kozłówce o długości 2 051 m
7.  Informacja o wynikach sprawdzianów i egzaminów w roku szkolnym 2014/2015
8.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.  Wolne wnioski.  
10. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Rady  
(- ) Sławomir Struski

Powrót do działu tematycznego Powrót