, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności informacja ARiMR
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
informacja ARiMR

informacja ARiMR

10-06-2014

Nieodpłatne usługi doradcze dla wnioskodawców i beneficjentów ARiMR

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross informuje, że z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, od 9 czerwca wnioskodawcy i beneficjenci wsparcia z PROW 2007-2013 oraz wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy ekspertów przy Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

Działania PROW 2007-2013

-        Ułatwianie startu młodym rolnikom (112),

-        Modernizacja gospodarstw rolnych (121),

-        Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (123)

(Centrum Doradztwa Rolniczego)

-        Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (126),

-        Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212),

-        Program rolnośrodowiskowy (214),

-        Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne (221,223),

-        Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311),

-        Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (413-311),

-        Grupy producentów rolnych (142),

-        Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312),

-        Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (413-312)


 w zakresie:

a) prawidłowości dokumentowania i rozliczania poniesionych przez beneficjentów kosztów,

b) prawidłowości dokumentowania realizacji operacji,

c) wniosków w sprawie zmian umów o przyznanie pomocy,

d) przygotowywania odpowiedzi na pisma otrzymywane przez wnioskodawców lub beneficjentów z Agencji w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy oraz postępowania o wypłatę pomocy, w tym przygotowywania środków zaskarżenia,

e) przygotowywania odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów (raportów) z kontroli u wnioskodawców i beneficjentów,

f) spraw dotyczących zwrotu pomocy finansowej oraz zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków,

 

Pomoc finansowa wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw,

Pomoc finansowa uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw


w zakresie:

a)    wprowadzania zmian w planach dochodzenia do uznania grup producentów owoców i warzyw,

b)   przygotowywania programów operacyjnych uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz wprowadzania do nich zmian,

c)    przygotowania wniosków o przyznanie pomocy finansowej,

d)   prawidłowości dokumentowania realizacji inwestycji ujętych w planie dochodzenia do uznania,

e)    przygotowywania działań w odpowiedzi na pisma otrzymywane przez wnioskodawców lub beneficjentów z Agencji w ramach postępowania w sprawie opiniowania planów dochodzenia do uznania, zatwierdzania programów operacyjnych lub postępowania o przyznanie pomocy finansowej, w tym przygotowywania odwołań,

f)    przygotowywania odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów (raportów) z kontroli u wnioskodawców i beneficjentów,

g)   spraw dotyczących zwrotu pomocy finansowej oraz zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków,

 

Szczegółowe informacje na temat nieodpłatnych usług doradczych dla wnioskodawców i beneficjentów ARiMRmożna uzyskać w Centrum Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz w ARiMR.

Powrót do działu tematycznego Powrót