, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Zawiadomienie o sesji Rady Gminy
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

28-05-2013

Informujemy, że w dniu 12 czerwca 2013 r ( środa ) o godz 15,00 w sali Nr 13 Urzędu Gminy Kamionka odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy.

>>dokument pdf<<

Proponowany porządek obrad
 
1.  Otwarcie sesji.  
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Informacja wójta o działaniach w okresie między sesjami.
5.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy Kamionka za 2012 rok
a)  zapoznanie z treścią sprawozdań ,
b)  zapoznanie  się  z  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Lublinie  o
sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  w  2012  r  wraz  z  informacją  o  stanie  mienia
komunalnego,
c)  przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie opinii z wykonania budżetu i
wystąpienia z wnioskiem do Rady Gminy Kamionka o udzielenie absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2012 rok Wójtowi Gminy Kamionka,
d)  zapoznanie  z  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Lublinie  do  uchwały
komisji rewizyjnej
e)  dyskusja.
6.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a)  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania
budżetu za 2012 rok,
b)  udzielenia Wójtowi Gminy Kamionka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2012 rok,
c)  zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
d)  zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,
e)  udzielania  i  rozmiaru  zniżek  nauczycielom  pełniącym  stanowiska  kierownicze  w
placówkach oświatowych,
f)  zatwierdzenia  zaktualizowanego  Planu  Odnowy  Miejscowości  Kamionka  na  lata
2007-2015,
g)  zmiany uchwały Nr XXIII/158/2013 Rady Gminy Kamionka z dnia 25 lutego 2013
roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i
zagospodarowania tych odpadów,
h)  górnych  stawek  opłat  za  usługi  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od
właścicieli    nieruchomości  oraz  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i
transportu nieczystości ciekłych,
i)  wymagań  ,  jakie  powinni  spełniać  przedsiębiorcy  ubiegający  się  o  uzyskania
zezwolenia  w  zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu
nieczystości ciekłych,
j)  ustalenia  wysokości  opłat  za  usługi  komunalne  o  charakterze  użyteczności
publicznej
7   Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych  
8.  Zakończenie posiedzenia .
 
             Po każdym merytorycznym punkcie przewidziana jest  dyskusja
Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

Powrót do działu tematycznego Powrót