, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności IV sesja Rady Gminy Kamionka VIII...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

IV sesja Rady Gminy Kamionka VIII kadencji samorządowej.

22-01-2019


Z A W I A D O M I E N I E


Informuję, że w dniu 31 stycznia 2019r. ( czwartek) o godz. 1000 w Sali Nr 13 Urzędu Gminy Kamionka odbędzie się IV sesja Rady Gminy Kamionka VIII kadencji samorządowej.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Informacja wójta  o działaniach w okresie między sesjami.
5.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a)    stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka w zakresie terenów urbanizowanych
-II etap nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka,
b)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka w zakresie terenów urbanizowanych -II etap
c)    wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
d)    podziału sołectwa Samoklęski wieś i utworzenia dwóch odrębnych sołectw: Samoklęski wieś i Samoklęski Kolonia Druga,
e)    powołania Komisji skarg, wniosków i petycji,
f)    przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kamionka na 2019r.
g)    zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
h)    zmian w uchwale budżetowej na 2019r

6.    Wolne wnioski i zapytania.
7.    Zakończenie posiedzenia.


                                                                                                                      Przewodnicząca Rady
                                                                                                                       (-)   Ewa  Grymuza

 

 

Powrót