, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności IV sesja Rady Gminy Kamionka VIII...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
IV sesja Rady Gminy Kamionka VIII kadencji samorządowej.

IV sesja Rady Gminy Kamionka VIII kadencji samorządowej.

22-01-2019


Z A W I A D O M I E N I E


Informuję, że w dniu 31 stycznia 2019r. ( czwartek) o godz. 1000 w Sali Nr 13 Urzędu Gminy Kamionka odbędzie się IV sesja Rady Gminy Kamionka VIII kadencji samorządowej.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Informacja wójta  o działaniach w okresie między sesjami.
5.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a)    stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka w zakresie terenów urbanizowanych
-II etap nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka,
b)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka w zakresie terenów urbanizowanych -II etap
c)    wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
d)    podziału sołectwa Samoklęski wieś i utworzenia dwóch odrębnych sołectw: Samoklęski wieś i Samoklęski Kolonia Druga,
e)    powołania Komisji skarg, wniosków i petycji,
f)    przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kamionka na 2019r.
g)    zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
h)    zmian w uchwale budżetowej na 2019r

6.    Wolne wnioski i zapytania.
7.    Zakończenie posiedzenia.


                                                                                                                      Przewodnicząca Rady
                                                                                                                       (-)   Ewa  Grymuza

 

 

Powrót do działu tematycznego Powrót
Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii