, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności II sesja Rady Gminy Kamionka VIII...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
II sesja Rady Gminy Kamionka VIII kadencji samorządowej

II sesja Rady Gminy Kamionka VIII kadencji samorządowej

04-12-2018

 

 Informuję, że w dniu 13 grudnia 2018r. ( czwartek) o godz. 1400 w Sali Nr 13 Urzędu Gminy Kamionka odbędzie się II sesja Rady Gminy Kamionka VIII kadencji samorządowej.
Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Informacja wójta  o działaniach w okresie między sesjami.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
a)    uchwalenia programu współpracy Gminy Kamionka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
b)    przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023,
c)    podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
d)    określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
e)    uchwalenia statutu Gminy Kamionka,
f)    ustalenia diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy,
g)    zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
h)    zmian w uchwale budżetowej na 2018r
7.    Wolne wnioski i zapytania.
8.    Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Rady (-)
 Ewa Grymuza

Powrót do działu tematycznego Powrót