, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności II sesja Rady Gminy Kamionka VIII...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

II sesja Rady Gminy Kamionka VIII kadencji samorządowej

04-12-2018

 

 Informuję, że w dniu 13 grudnia 2018r. ( czwartek) o godz. 1400 w Sali Nr 13 Urzędu Gminy Kamionka odbędzie się II sesja Rady Gminy Kamionka VIII kadencji samorządowej.
Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Informacja wójta  o działaniach w okresie między sesjami.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
a)    uchwalenia programu współpracy Gminy Kamionka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
b)    przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023,
c)    podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
d)    określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
e)    uchwalenia statutu Gminy Kamionka,
f)    ustalenia diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy,
g)    zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
h)    zmian w uchwale budżetowej na 2018r
7.    Wolne wnioski i zapytania.
8.    Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Rady (-)
 Ewa Grymuza

Powrót