, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności XXXIII Sesja Rady Gminy Kamionka VII...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
XXXIII Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej

XXXIII Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej

17-05-2018

 Z A W I A D O M I E N I E
 
    Informuję, że w dniu 30 maja 2018r. ( środa ) o godz. 1000  w sali
nr 13 Urzędu Gminy w Kamionce odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja wójta o działaniach w okresie między sesjami.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy Kamionka za 2017rok
  a)zapoznanie z treścią sprawozdań,
  b)zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
o sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2017roku wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego,
  c)przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie opinii z wykonania budżetu i wystąpienia z wnioskiem do Rady Gminy Kamionka o udzielnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017rok Wójtowi Gminy Kamionka,
  d)zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie do uchwały     komisji rewizyjnej,
  e)dyskusja.
7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  a)zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2017r.,
  b)udzielenia Wójtowi Gminy Kamionka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017r.,
  c)ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Kamionka,
  d)zmiany uchwały Nr XXXVIII/244/2014 Rady Gminy Kamionka z dnia
7 sierpnia 2014r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Kamionka, udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych obiektów,
  e)przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020,
  f)w sprawie uchwalenia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w Gminie Kamionka na lata 2018-2023
  g)zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  h)zmian w uchwale budżetowej na 2018r
8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.Wolne wnioski.
10.Zakończenie posiedzenia.


                                                                                                               
                                Przewodniczący Rady
                       (-) Sławomir  Struski
Powrót do działu tematycznego Powrót