, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności XXX Sesja Rady Gminy Kamionka VII...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
XXX Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej

XXX Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej

15-02-2018

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w dniu 22 lutego 2018r. ( czwartek ) o godz. 10°° w sali nr 13 Urzędu Gminy w Kamionce odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja wójta o działaniach w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwal w sprawach:
 a) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie   Kamionka na 2018 rok,
 b) Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamionka w 2018 roku,
 c) podziału Gminy Kamionka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic numerów i liczby radnych wybieranych w danym okręgu,
 d) stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka - I etap nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka,
 e) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka- I etap,
 f) powołania Gminnej Rady Seniorów w Kamionce,
 g) zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,
 h) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości,
 i) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu na przebudowę drogi w miejscowości Samoklęski,
 j) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu na przebudowę drogi w miejscowości Starościn,
 k) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu na przebudowę drogi w miejscowości Zofian,
 I) zmian w wieloletniej prognozie finansowej, m) zmian w uchwale budżetowej na 2018r.    
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej Rady Gminy Kamionka za 2017r
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
(-)
Sławomir Struski
Powrót do działu tematycznego Powrót