, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Wyborco pamiętaj!
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Wyborco pamiętaj!

Wyborco pamiętaj!

28-03-2024

Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

·         w dniu 29 marca 2024 r. upływa termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

·         Obywatele polscy mogą głosować w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 
7 kwietnia 2024 r., pod warunkiem, że są ujęci w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.

·         Ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców obywatela polskiego następuje:

1)      z urzędu — w przypadku osób zameldowanych na obszarze gminy na pobyt stały;

2)      na wniosek wyborcy złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania

·         Czynne prawo wyborcze, tj. prawo do głosowania (prawo wybierania) w wyborach samorządowych ma obywatel polski, który:

-        najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

-        stale zamieszkuje i jest ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego,

-        nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

-        nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

-        nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 10 § 1 pkt 3 i 4 oraz § 2 Kodeksu wyborczego).

·         Wyborca zameldowany na pobyt stały, który nie złożył wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców w innym miejscu, będzie w spisie wyborców 
w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.

·         Wyborca ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców na własny wniosek, będzie w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla adresu, pod którym ujęty jest w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.

·         Wyborca zameldowany na pobyt czasowy (przebywający czasowo) zostanie ujęty w spisie wyborców w miejscu jego zameldowania na pobyt stały

Swoje dane warto sprawdzić w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Centralny Rejestr Wyborców (CRW) to rejestr w systemie teleinformatycznym, który został utworzony na podstawie Kodeksu wyborczego. W rejestrze są dane o wszystkich wyborcach – zarówno 
o obywatelach polskich, jak i cudzoziemcach uprawnionych do głosowania w Polsce.

Rejestr służy do:

•       przygotowania wyborów i referendów,

•       ustalania liczby wyborców,

•       sporządzania spisów wyborców.

W CRW są przetwarzane dane osobowe obywateli:

·        polskich, którzy ukończyli 17 lat,

·        państw Unii Europejskiej (innych niż Polska) i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, jeżeli złożyli wniosek o dopisanie ich do Centralnego Rejestru Wyborców.

Aby sprawdzić swoje dane w CRW:

1.            Zaloguj się do mObywatela w przeglądarce.

2.            Wybierz sekcję Twoje dane, a następnie Centralny Rejestr Wyborców.

3.            Możesz zamówić dane z rejestru. Otrzymasz je na swoją skrzynkę ePUAP.

Jeśli nie masz profilu zaufanego możesz sprawdzić swoje dane w CRW w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Kamionce, ul. Lubartowska 1, 21-132 Kamionka, tel. 818526570.

Jeśli mieszkasz na terenie Gminy Kamionka, a jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować 
w nadchodzących wyborach samorządowych.

Osoby zamieszkujące na terenie Gminy Kamionka bez zameldowania na pobyt stały, stale zamieszkujące na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały lub nigdzie niezamieszkujące przebywających stale na obszarze gminy, mogą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

Wniosek można złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kamionce ul. Lubartowska 1, 21-132 Kamionka codziennie w godzinach 7:30 – 15:00.

We wniosku podaje się:

·         nazwisko i imiona,

·         numer PESEL,

·         oświadczenie co do adresu stałego zamieszkania.

 

 Wniosek może zostać złożony na piśmie w postaci:

·         papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem;

·         elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi na stronie gov.pl.

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku, a złożenie go w ostatniej chwili może skutkować wydaniem decyzji po dniu wyborów.  

Burmistrz przed wydaniem decyzji o ujęciu wyborcy w stałym obwodzie głosowania jest obowiązany sprawdzić, czy wnioskodawca stale zamieszkuje pod adresem wskazanym we wniosku.

Wyborco pamiętaj!

W wyborach samorządowych nie ma możliwości pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania 
w miejscu pobytu, zarówno w kraju, jak i za granicą. Nie jest możliwa także jednorazowa zmiana miejsca głosowania poprzez dopisanie się do spisu wyborców.

Osoby, które na wniosek dopisały się do spisu wyborców w wyborach parlamentarnych w 2023 r. nie mogą być ujęte w spisie w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Powrót do działu tematycznego Powrót
Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii