, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności XXIV Sesja Rady Gminy Kamionka
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
XXIV Sesja Rady Gminy Kamionka

XXIV Sesja Rady Gminy Kamionka

12-07-2017

Z A W I A D O M I E N I E
Informuję, że w dniu  19 lipca 2017 r. ( środa  ) o godz. 10,00   w sali Nr 13 Urzędu Gminy w Kamionce odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o działaniach w okresie między sesjami.
5. Interpelacje oraz zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  a) stwierdzenia iż zmiany miejscowego planu zagospodarowania    przestrzennego gminy Kamionka nie naruszają ustaleń w zakresie terenów urbanizowanych dla obrębu Dąbrówka,
  b) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka w zakresie terenów urbanizowanych dla obrębu Dąbrówka,
  c) stwierdzenia iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka dla obrębu Dąbrówka nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka,
  d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka dla obrębu Dąbrówka,
  e) udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu.
  f) zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.

                                                                                   
                                                                                                                Przewodniczący Rady
(-)  Sławomir Struski
Powrót do działu tematycznego Powrót