, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kamionce
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
asd

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kamionce

14-06-2022

Z A W I A D O M I E N I E
 
Informuję,  że  w  dniu  28  czerwca  2022  r.  (wtorek)  o  godz.  10 00 ,  w  sali  nr  13  Urzędu  Miejskiego  
w Kamionce, odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kamionce VIII kadencji samorządowej.
 
Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXVI z dnia 17 maja 2022 roku.
4.  Informacja Burmistrza o działaniach w okresie między sesjami.
5.  Debata nad raportem o stanie Gminy.
6.  Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  wotum  zaufania  Burmistrzowi  Miasta
Kamionka.
7.  Zapoznanie  z  treścią  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  
za 2021 rok.
8.  Zapoznanie  z  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  
za 2021 rok.
9.  Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały Komisji Rewizyjnej.
10. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
11. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Burmistrzowi  Miasta  Kamionka  absolutorium  
z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
12. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały    sprawie  wyznaczenia  miejsc  do  prowadzenia  handlu  w piątki
i soboty  przez  rolników  i ich  domowników  oraz  przyjęcia  regulaminu  określającego  zasady
prowadzenia tego handlu.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zakończenie posiedzenia.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej  
           
(-) Ewa Grymuza 
 
 
Powrót do działu tematycznego Powrót