, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności XXII Sesja Rady Gminy Kamionka
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
XXII Sesja Rady Gminy Kamionka

XXII Sesja Rady Gminy Kamionka

22-03-2017

Z A W I A D O M I E N I E
               Informuję, że w dniu  29 marca 2017 r. ( środa  ) o godz. 10,00   w sali Nr 13 Urzędu Gminy w Kamionce odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej.

                                               Proponowany porządek obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o działaniach w okresie między sesjami.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kamionka za 2016 r.
6. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Interdyscyplinarnego za 2016r.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.
8. Interpelacje oraz zapytania radnych.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  a) określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
 b) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 c) określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamionka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów,
 d) określenia kryteriów drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Kamionka i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów,
 e) zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie posiedzenia.                                                                                                   Przewodniczący Rady
(-)   Sławomir  Struski
Powrót do działu tematycznego Powrót