, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności ZAWIADOMIENIE
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Z A W I A D O M I E N I E

ZAWIADOMIENIE

22-03-2022

Informuję, że w dniu 29 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 10 00 , w sali nr 13 Urzędu Miejskiego w Kamionce, odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Kamionce VIII kadencji samorządowej.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXIV z dnia 22 lutego 2022 roku.
4. Informacja Burmistrza o działaniach w okresie między sesjami.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności Policji na terenie gminy Kamionka w 2021 r.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej im. Orła Białego w Samoklęskach.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamionka w 2022 roku”.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Kamionka na lata 2022 – 2027.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz innym uzależnieniom na 2022 rok.
10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego
dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Kamionka.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/195/2021 Rady Miejskiej
w Kamionce z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kamionka, położonej w Kamionce.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zakończenie posiedzenia.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
 
 
Ewa Grymuza
 
 
 

 
Powrót do działu tematycznego Powrót