, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności XXI Sesja Rady Gminy Kamionka VII...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XXI Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej

08-02-2017

Z A W I A D O M I E N I E
               Informuję, że w dniu  15 lutego 2017 r. ( środa  ) o godz. 10,00   w sali Nr 13 Urzędu Gminy w Kamionce odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej.
                                               Proponowany porządek obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o działaniach w okresie między sesjami.
5. Interpelacje oraz zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej Rady Gminy Kamionka za rok 2016.
7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
   a) wyrażenia  zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  i zawarcie tej umowy z dotychczasowym dzierżawcą,
   b) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej Gminie Michów,
   c) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
   d) zmian w uchwale budżetowej na 2017rok,
   e) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamionka w 2017 roku,
   f) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
   g) ustalenia zasad przyznawania sołtysom z terenu Gminy Kamionka diet i zwrotu kosztów podróży służbowej,
   h) ustalenia terminu płatności dla inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.
                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                    (-)  Sławomir  Struski
Powrót