, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności XXI Sesja Rady Gminy Kamionka VII...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
XXI Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej

XXI Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej

08-02-2017

Z A W I A D O M I E N I E
               Informuję, że w dniu  15 lutego 2017 r. ( środa  ) o godz. 10,00   w sali Nr 13 Urzędu Gminy w Kamionce odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej.
                                               Proponowany porządek obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o działaniach w okresie między sesjami.
5. Interpelacje oraz zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej Rady Gminy Kamionka za rok 2016.
7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
   a) wyrażenia  zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  i zawarcie tej umowy z dotychczasowym dzierżawcą,
   b) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej Gminie Michów,
   c) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
   d) zmian w uchwale budżetowej na 2017rok,
   e) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamionka w 2017 roku,
   f) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
   g) ustalenia zasad przyznawania sołtysom z terenu Gminy Kamionka diet i zwrotu kosztów podróży służbowej,
   h) ustalenia terminu płatności dla inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.
                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                    (-)  Sławomir  Struski
Powrót do działu tematycznego Powrót