, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności XX Sesja Rady Gminy Kamionka VII...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XX Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej

19-12-2016

                                                                                  

Z A W I A D O M I E N I E
               Informuję, że w dniu  28 grudnia 2016 r. ( środa  ) o godz. 10,00   w sali Nr 13 Urzędu Gminy w Kamionce odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej.
                                               Proponowany porządek obrad.
1    Otwarcie sesji.
2    Przyjęcie porządku obrad.
3    Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 16 listopada 2016r i z dnia 29 listopada 2016 roku.
4    Informacja Wójta o działaniach w okresie między sesjami.
5    Interpelacje oraz zapytania radnych.
6    Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
      a) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
      b) zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
      c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,
      d) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Urząd Gminy Kamionka,
      e) wyrażenia zgody na oddanie przez jednostkę organizacyjną w najem na okres 6 lat części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie tej jednostki,
       f) przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2017 rok,
      g) wieloletniej prognozy finansowej,
      h) uchwały budżetowej na 2017rok
7    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8    Wolne wnioski.
9    Zakończenie posiedzenia.
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                       (-)  Sławomir  Struski

Powrót