, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności XX Sesja Rady Gminy Kamionka VII...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
XX Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej

XX Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej

19-12-2016

                                                                                  

Z A W I A D O M I E N I E
               Informuję, że w dniu  28 grudnia 2016 r. ( środa  ) o godz. 10,00   w sali Nr 13 Urzędu Gminy w Kamionce odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej.
                                               Proponowany porządek obrad.
1    Otwarcie sesji.
2    Przyjęcie porządku obrad.
3    Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 16 listopada 2016r i z dnia 29 listopada 2016 roku.
4    Informacja Wójta o działaniach w okresie między sesjami.
5    Interpelacje oraz zapytania radnych.
6    Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
      a) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
      b) zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
      c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,
      d) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Urząd Gminy Kamionka,
      e) wyrażenia zgody na oddanie przez jednostkę organizacyjną w najem na okres 6 lat części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie tej jednostki,
       f) przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2017 rok,
      g) wieloletniej prognozy finansowej,
      h) uchwały budżetowej na 2017rok
7    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8    Wolne wnioski.
9    Zakończenie posiedzenia.
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                       (-)  Sławomir  Struski

Powrót do działu tematycznego Powrót