, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Kamień milowy do samodzielności
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Kamień milowy do samodzielności

Kamień milowy do samodzielności

01-12-2019

 
 
asd

 

KAMIEŃ MILOWY DO SAMODZIELNOŚCI

Program integracji społecznej i zawodowej w Gminie Kamionka

nr projektu RPLU.11.01.00-06-0022/19

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 11.1 Aktywne włączenie

Celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe i społeczne oraz podwyższenie kwalifikacji 40 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) (25 Kobiet/15 Mężczyzn) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w gminie Kamionka w województwie lubelskim. Cel ten może zostać osiągnięty poprzez oferowany w projekcie pakiet działań wspierających dla każdej osoby przystępującej do projektu (opisany poniżej).

Wsparcie kierowane jest do kobiet i mężczyzn (40 osób) z zaburzeniami psychicznymi z województwa lubelskiego (gminy Kamionka), które korzystały lub korzystają ze świadczeń zdrowotnych w obszarze zdrowia psychicznego (opieka psychologiczna, psychiatryczna, hospitalizacja z powodu zaburzeń psychicznych, terapia w ośrodku leczenia uzależnień) pozostających bez pracy.

W ramach projektu uczestnicy zostaną̨ objęci następującymi formami pomocy:

·       Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym „PROGRAM REINTEGRACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ” obejmujący: pogłębioną diagnozę zaburzeń psychicznych (diagnoza nozologiczna dla 20 osób), doradztwo zawodowe, diagnozę psychologiczna- diagnoza problemowa z sesjami motywującymi, utworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, Program indywidualnego mentoringu społecznego i zawodowego oraz life coachingu w formie specjalistycznego doradztwa indywidualnego typu life skills

·       Usługa aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym: ”PROGRAM REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ” obejmujący: warsztaty poszukiwania pracy, szkolenia w zakresie kwalifikacji/kompetencji zawodowych

·       Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: ”PROGRAM REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ” obejmujący: pośrednictwo pracy i 6 miesięczne staże zawodowe

·       Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym: ”PROGRAM REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ” obejmujący: program psychoterapeutyczny lub wsparcie psychologiczne

 

Uczestnicy projektu otrzymają możliwość skorzystania z bezpłatnego szkolenia zawodowego kończącego się̨ egzaminem i dokumentem potwierdzającym nabyte umiejętności i/lub kwalifikacje i/lub kompetencje cenione na rynku pracy.

Ponadto, uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z indywidualnego pośrednictwa pracy, które umożliwi podjęcie półrocznego stażu zawodowego. Uczestnicy stażu otrzymają gratyfikację po każdym miesiącu odbytego stażu w wysokości 1800zł/brutto.

Uczestnicy projektu będą mogli również skorzystać z programu psychoterapeutycznego lub wsparcia psychologicznego.

Zajęcia odbywać́ się̨ będą̨ w trybie dziennym. W trakcie zajęć́ uczestnicy będą̨ mieć́ zapewniony poczęstunek, w przypadku zajęć́ trwających dłużej niż̇ 6 godzin w ciągu dnia - ciepły posiłek.

Uczestnicy mają zapewnione ubezpieczenie NNW oraz stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe przez 6 miesięcy, a także zwrot kosztów dojazdu na staż.

Wysokość dofinansowania ze środków EFS: 1 105 960,00 PLN

 

Realizatorem projektu jest Fundacja Synergium. Partnerami są Gmina Kamionka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce oraz Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” z siedzibą w Lublinie.

termin realizacji: 01.12.2019 - 31.12.2022

link>>FUNDACJA SYNERGIUM<<link

 

asd
 
asd
 
 
asd
Powrót do działu tematycznego Powrót
Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii