, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Zawiadomienie
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
XXV sesja Rady Miejskiej w Kamionce

Zawiadomienie

17-03-2021

Informuję,  że  w  dniu  24  marca  2021  r.  (środa)  o  godz.  16 00 ,  za  pośrednictwem  elektronicznych środków komunikacji, odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Kamionce VIII kadencji samorządowej.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXIV z dnia 9 lutego 2021 r.   
4. Informacja Burmistrza o działaniach w okresie między sesjami.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności Policji na terenie gminy Kamionka w 2020 r.
6. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie  Gminy  Kamionka do współpracy w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i zawarcie  porozumienia pomiędzy Gminą Kamionka i pozostałymi jednostkami samorządu  terytorialnego  Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli  szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Kamionka.
9. Rozpatrzenie i podjęcie  uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem w przedmiocie zmiany  nazwy i określenia rodzaju miejscowości z części wsi Kamionka na samodzielną miejscowość - wieś „Grabowy Las”.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem w przedmiocie zmiany  nazwy i określenia rodzaju miejscowości z części wsi Kamionka na samodzielną miejscowość - wieś „Kokosz”.
11. Rozpatrzenie i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  wystąpienia  z  wnioskiem  w  przedmiocie  zmiany  nazwy i określenia rodzaju miejscowości z części wsi Kamionka na samodzielną miejscowość - wieś „Krzywy Dąb”.
12. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  wystąpienia  z  wnioskiem  w  przedmiocie  zmiany  nazwy i określenia rodzaju miejscowości z części wsi Kamionka na samodzielną miejscowość - wieś „Nowy Skrobów”.
13. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  wystąpienia  z  wnioskiem  w  przedmiocie  zmiany  nazwy i określenia  rodzaju  miejscowości  z  części  wsi  Kamionka  na  samodzielną  miejscowość - wieś „Ostrów”.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem w przedmiocie zmiany nazwy i określenia rodzaju miejscowości z części wsi Kamionka na samodzielną miejscowość - wieś „Polny Młyn”.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem w przedmiocie zmiany nazwy i określenia rodzaju miejscowości z części wsi Kamionka na samodzielną miejscowość - wieś „Stare Pole”.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamionka w 2021 roku”.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kamionka na lata 2021 – 2024”.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Syrach na własność Gminy Kamionka.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o  wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.  
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
22. Wolne wnioski i zapytania.  
23. Zakończenie posiedzenia.  
   
Przewodnicząca Rady Miejskiej  
             (-) Ewa Grymuza 
Powrót do działu tematycznego Powrót