, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Z A W I A D O M I E N I E
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

03-11-2020

Kamionka, 3 listopada 2020 roku

 
 
 
              Informuję, że w dniu 10 listopada 2020 r. (wtorek) o godz. 10 00  w Sali Nr 13 Urzędu
Gminy Kamionka odbędzie się XX sesja Rady Gminy Kamionka VIII kadencji samorządowej.
 
 
Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z sesji nr XIX z dnia 29 września 2020 roku.
4.  Informacja Wójta o działaniach w okresie między sesjami.
5.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
6.  Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  wynagradzania
nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Kamionka.
7.  Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działanie  organu
wykonawczego.
8.  Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od
obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  najmu  i  zawarcie  tej  umowy  
z dotychczasowym najemcą na okres powyżej 3 lat.
9.  Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  programu  współpracy  Gminy
Kamionka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2021.  
10. Rozpatrzenie  i  podjęcie uchwały w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kamionka w roku 2021.
11. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  obniżenia  średniej  ceny  skupu  żyta
przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kamionka w 2021 roku.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna
przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Kamionka w 2021 roku.
13. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  rocznych  stawek
podatku  od  środków  transportowych  obowiązujących  na  terenie  gminy  Kamionka  na
2021 rok.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.  
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok.  
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zakończenie posiedzenia.  
 
 
   
Przewodnicząca Rady Gminy
 
             Ewa Grymuza 
Powrót do działu tematycznego Powrót