, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Stypendia socjalne - nabór wniosków w...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Stypendia socjalne - nabór wniosków w roku szkolnym 2020/2021

Stypendia socjalne - nabór wniosków w roku szkolnym 2020/2021

31-08-2020

Wójt Gminy Kamionka informuje o naborze wniosków na stypendia szkolne – pomoc materialna o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kamionka.

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w terminie od 1 września do dnia 15 września 2020 roku w Urzędzie Gminy Kamionka w biurze podawczym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Formularze wniosków dostępne są w biurze podawczym w Urzędzie Gminy Kamionka.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu: 81 85 27 901

Kryterium dochodowe:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium
szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie(art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 z późn. zm.), kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego 308 zł

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

- rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,

- pełnoletniego ucznia,

Kto może otrzymać?

- uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

- wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

- zasiłku celowego;

- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

- wartości świadczenia w naturze;

- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

- świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020r. poz. 821 ).

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium nie przysługuje:

- uczniom klas zerowych,

- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Kamionka,

- uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Pouczenie:

- Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego zgodnie z art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1327).

- Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.).

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku ?

Do wniosku odpowiednio należy dołączyć:

•      w przypadku zatrudnienia: zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

•      w przypadku utraty dochodu: dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;

•      w przypadku otrzymywania alimentów: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;

•      w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;

•      w przypadku nie alimentacji: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

•      w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej; opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;

•      w przypadku pobierania renty/emerytury: decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;

•      w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego: zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;

•      Zaświadczenie z OPS o wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami , zasiłków.

 
OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O STYPENDIUM PROSZONE SĄ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH I PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW

Wniosek, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [92.50 KB]

Oświadczenie , plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [12.00 KB]

Oświadczenie posiadaniu gospodarstwa rolnego, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [25.50 KB]

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby składającej wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.99 KB]

Katalog wydatków, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [19.27 KB]

Oświadczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [564.68 KB]

Powrót do działu tematycznego Powrót